rybikolagen.pl

Moda, Uroda, Zdrowy styl życia

Ekologiczny kalendarz Lediberg
Lifestyle

Ekologiczny kalendarz Lediberg – nowoczesny i praktyczny

Kalen­darz pomaga w orga­ni­zo­wa­niu dnia, tygo­dnia, mie­siąca i całego roku. Pozwala na opty­malne zarzą­dza­nie swoim cza­sem i zara­zem, na lep­szy wpływ na codzienny prze­bieg naszych zajęć. Mamy zara­zem wię­cej czasu na przy­jem­no­ści. Ele­ganc­ki, a zarazem prak­tycz­ny kalen­darz będzie przy­datny zarówno w domu, jak i w fir­mie.

Prak­tyczne kalen­darze książ­kowe

Kalen­darze książ­kowe marki Ledi­berg cie­szą się od lat nie­słab­nącą popu­lar­no­ścią. Ich pomoc w szyb­kim dostę­pie do zapi­sa­nych infor­ma­cji sku­tecz­nie skraca czas wyko­na­nia zało­żo­nych zadań. Pozwa­lają także speł­nić swoje ocze­ki­wa­nia odno­śnie wyko­na­nia i for­matu. Więk­szość osób wybiera for­mat kie­szon­kowy, który mogą ze sobą wszę­dzie zabrać i mieć zawsze pod ręką. Inni wolą zde­cy­do­wa­nie bar­dziej widoczne i więk­sze roz­miary, w któ­rych możemy pomie­ścić wię­cej infor­ma­cji i przy­datnych wska­zó­wek. Klu­czem do zado­wo­le­nia klienta jest duży wybór kalen­darzy w róż­nych for­matach, kolo­rach i dodat­kach.

Eko­lo­giczne kalen­darze z linii Appeel

Kalen­darze z kolek­cji Appeel są pro­du­ko­wane na eko­lo­gicz­nym papie­rze jabł­ko­wym. Two­rzy się go z pozo­sta­ło­ści po prze­my­sło­wym prze­twór­stwie jabłek. Ten suro­wiec jest w 100% eko­lo­giczny, bez szko­dli­wych sub­stan­cji i można go pod­dać recy­klin­gowi. Naszą ideą przy pro­jek­to­wa­niu i pro­duk­cji naszych pro­duk­tów jest zasto­so­wa­nie eko­lo­gicznych mate­ria­łów. Wyso­kiej jako­ści eko­lo­giczne kalen­darze, wypro­du­ko­wane dzięki zasto­so­wa­niu nowo­cze­snych roz­wią­zań pro­duk­cyj­nych, to nasz znak fir­mowy.

Rodzaje eko­lo­gicznych kalen­darzy książ­ko­wych

Kolek­cja obej­muje eko­lo­giczny kalen­darz dostępny w dwóch for­matach. Mniej­szy for­mat dosko­nale się spraw­dzi w domu, biu­rze i podróży. Skie­ro­wany jest do osób lubią­cych mieć wszystko pod ręką. Więk­szy roz­miar naj­czę­ściej pre­fe­rują pra­cow­nicy biur i osoby lubiące mieć wię­cej miej­sca na dodat­kowe notatki. Pod­sta­wowe kolory to czer­wony, gra­na­towy, szary i zie­lony. Inna kolo­ry­styka w naszej ofer­cie jest także dostępna na życze­nie klienta. Strony mają bar­dzo przej­rzy­sty układ, z miej­scem na wyda­rze­nia i notatki.

Sty­lowy i sper­so­na­li­zo­wany kalen­darz

Dla bar­dziej wyma­ga­ją­cych osób pole­camy eko­lo­giczny kalen­darz z nadru­kiem. Mamy do wyboru opcje papieru gład­kiego, w linie lub kratkę. Taki kalen­darz jest dosko­na­łym spo­so­bem na doce­nie­nie pra­cow­nika lub pre­zen­tem dla bli­skiej osoby. Oczy­wi­ście, oso­bi­sty kalen­darz opa­trzony odpo­wied­nim nadru­kiem będzie spra­wiał wię­cej przy­jem­no­ści z użyt­ko­wa­nia oraz podnie­sie nasze zna­cze­nie w kon­tak­tach z oto­cze­niem.

Marka Lediberg to sze­roki wybór funkcjonalnych i stylowych kalen­darzy, które są dopa­so­wane do najbar­dziej wyra­fi­no­wa­nych gustów. Spraw sobie kalen­darz dopa­so­wany do swo­ich potrzeb i ciesz się nim przez cały rok.